Q 776. Jinga khana jaiz hai ya makrooh?

Quest code (776) ASSALAAMU ALAIKUM. JHINGA KHANA MAKROOH-E-TEHRIMI HAI YA TANZIHI? AGAR JHINGA JAAN BUJH KAR KHAYE TO KAISA HAI? KISI CHIZ ME AGAR JHINGA MILA HUA HAI TO WO CHIZ KHA SAKTE HAIN KE NAHI?