Taqleed aur Gair Muqalideen

TAQLEED AUR GAIR MUQALIDEEN

BY: MUHAQIQ E ASR SHAYKH MUFTI RAZA UL HAQ ASHRAFI (ARC RESEARCHERS TEAM – SENIOR SCHOLAR)

Is article mein ulema e Ahle Hadees Wahabiya jo taqleed ko Shirk wa biddat kehte hai khud unhi ke aqwaal se taqleed ko sabit kiya jaayega aur ye bhi sabit kiya jaayega ki gair muqallideen taqleed ko shirk wa biddat kehte hai, lekin haqeeqat ye hai ki woh sakht andhi taqleed mein mubtila hai. Wahabi gair muqallid Ahaadith ki sehet wa zauf ke maamle mein tamaam aslaaf e muhaditheen ke bilmuqabil 15wi sadi hijri ke ek wahabi Aalim Shaykh Naseeruddin Albani jinki maut 1420 h ko huwi hai, ki andhi taqleed karte hai. Ahle sunnat wa Jamat ke khilaaf jis hadith ko Shaykh Albani ne Zaeef keh diya hai woh gair muqallideen wahabiyo ke nazdeek zaeef hai khwa usse dusre akaabir muhaditheen ne sahih wa motabar kaha ho. Is haqeeqat ka aiteraaf khud ek najdi aalim ki zabani mulaheza kijiye.

🚫Mashoor gair muqallid Aalim Shaykh Abdul Aziz bin Baaz ke shagird Abdul Aziz bin Abdullah Al Raajehi (Uthtadh kulliyato Usool id deen Jamiatul Imam Muhammad bin Saud Al Islamia Ar Riyadh), ne un logo ko tambeeh karte huwe kaha hai jo hukm e hadith ke maamle mein Shaykh Albani ki andhi taqleed karte hai, Woh likhte hai:

ان الشيخ الا لبانی قدخفی عليہ بعض الا سانيد وقد يکون ضعفہ ا جتھادا منہ وضعفہ مثلا من اجل بعض الرواۃ
والعلماء الآخرون قد قووا ھؤلاء الرواۃفی المتابعات فالمقصود ان طالب العلم عليہ ان يتامل واذا ارادان يقلد فلا شک ان تقليد الاقدمين اولی فاذا لم يکن عندہ بصير ۃ قلد الاقدمين فتقليد شيخ الاسلام والعلماء الاکابر والقدامی اولی من تقليد الشيخ الالبانی (شرح تفسير ابن کثير للرا جحی 6 ، 11)

✏TARJAMA: Shaykh Albani par baaz asaaneed ka maamla makhfi reh gaya hai. Unhone baaz Asaaneed ko apne ijtehaad se zaeef kaha hai aur baaz ko raawiyo ki wajeh se zaeef kaha hai. Haanlanki dusre ulema ne un logo ko mutaabiyaat mein qawi qaraar diya hai. Maqsood ye hai ki Ilm e Hadith ke taalib e ilm gaur o fikr karna chahiye aur jab taqleed karna chahe to mutaqadimeen ki taqleed behtar hai. Jab uske andar basirat nahi to mutaqadimeen ki taqleed kare. Shaykh ul Islam (Ibne Taymiyah) aur akaabir ulema wa mutaqadimeen ki taqleed karna Shaykh Albani ki taqleed se behtar hai.
[● SHARAH TAFSEER IBNE KATHIR LIL RAAJIHI, 6,11]

Bin Baaz ke tilmeez Shaykh Raajeh ke baqual jis Talib e Ilm e Hadith ke andar basirat na ho, asaaneed ki chaan been karne ki istetaat na ho usse unke ulema e mutaqadimeen Ulema maslan “Shaykh ul Islam” Ibne Taymiyyah ki taqleed kare to jaiz, lekin fiqihi ahkaam mein nazar wa istidlaal aur basirat na rakhne wala Aalim agar dusri sadi hijri ke mujtahid faqeeh wa Tabaie Imam Abu Hanifa رضي الله تعالى عنه ki taqleed kare to Shirk wa Biddat , aakhir aisa kyu??
Issi tarah dusri sadi Hijri ke faqeeh mujtahid Imam Maalik, Teesri sadi Hijri ke faqeeh Mujtahid Imam Shafaie رضي الله تعالى عنه aur Imam Ahmed bin Hanbal رضي الله تعالى عنه ki taqleed kare to ye bhi shirk wa biddat kyu?? Dusro ke liye Gair Muqalideen jis cheez ko Shirk wa Biddat kehte hai wahi cheez unke ghar mein aain tauheed ho jaati hai. Ye kaun si tauheed parasti hai??

 

🔹 CHAARO MAZAAHIB KI TAQLEED PAR IJMAA

Ab hum Najdi Aalim ke hawale se sabit karte hai ki chaaro mazahib ki taqleed par ijmaa qayam ho chuka hai.

📗Ek Najdi Aalim Shaykh Swaleh bin Abdur Rehman bin Abdullah Al Atram jinki maut 1428H ko huwi hai aur jo Kulliyatus Sharia Jamia Imam Muhammad bin Saud Al Islamia ke uthtadh bhi reh chuke hai, unhone ek kitab likhi hai, jiska naam hai “Aitemaad o fiqh Dawatus Shaykh Muhammad bin Abdul Wahhab Alal KitabI was Sunnah” Is kitab mein Shaykh Swaleh ne ye baat sabit karne ki koshish ki hai ki Shaykh Muhammad bin Abdul Wahhab Najdi ki Fiqh ka madaar Kitab wa Sunnat thi. Is kitab ki Jild1, Safa 297 mein likha hai:

ان اجماع الائمۃ الاربعۃ حجۃ ، وان الحق لا يخرج عن اقو الھم ، فلا يخرج القاضی عن ما اجمعوا عليہ۔ الا جماع علی انعقادتقليد کل واحد من المذاھب الاربعۃدون من عداھم من الائمۃ لان مذاھبھم مدونۃ قد حررت ونقحھا اتباعھم

✏TARJAMA: Aimah e Arba (Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafaie, Imam Ahmed bin Hanbal) ka ijma hujjat hai. Aur haq unke aqwaal se bahar nahi. Lihaza Qazi unke ijmaai qual se bahar na jaaye. Aur is baat par ijma ho chuka hai ki chaaro mazahib ke alaawah kisi aur Imam ki taqleed nahi ki jaayegi. Kyuki unke mazaahib madoo ho chuke hai aur tehreer mein aa chuke hai aur unke mutbaeen ne unko munaqah (wazeh) kar diya hai. Issi kitab ke agle safe par hai

الشخص الذی لم تتوفر فيہ شروط الاجتھاد ففرضہ التقليد، قال عبد اللہ عن الامام احمد “سالت ابی ین الرجل تکون عندہ الکتب المصنفۃ فيھا قول الرسول عليہ الصلاۃ والسلام و اختلاف الصحابۃ و التابعين وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروک ولا الاسناد القوی من الضعيف افيجوز ان يعمل بماشاء ويتخير ما احب منھا فيفتی بہ و يعمل بہ ؟ قال لا ، لا يعمل حتی يسال مايوخذ بہ منھا فيکون يعمل علی امر صحيح يسال عن ذلک اھل العلم

✏TARJAMA: Jo shaks sharait e ijtehaad ka jaame nahi, us pe taqleed laazim hai. Imam Ahmed bin Hanbal رضي الله تعالى عنه ke sahabzade Abdullah ne kaha ki maine apne walid se pucha ki agar kisi aadmi ke paas aisi kitabe ho jo Hadith e Rasool , ikhtilaaf e sahaba wa Tabaieen pe mushtamil ho lekin hadith ke muaamle mein basirat na rakhta ho ki kaun si zaeef matrook hai, kaun si qawi aur kaun si zaeef hai to kya uske liye jaaiz hai ki usse jo pasand aaye ikhtiyaar kare aur us pe amal kare. Phir us pe fatwa de aur amal kare?

To unhone jawab diya NAHI! Uske liye aisa karna jaiz nahi balki Ahle Ilm (Ahle istinbaat) se puchega ki kisko ikhtiyaar kiya jaaye taaki uska amal Sahih tareeqe par ho.

Ab Wahabi Gair Muqallideen bataye ki unke Imam Shaykh Ibne Abdul Wahhab Najdi ka nazariya to ye hai ki jo ijtehaad ka ahal nahi us par laazim hai ki mujtahid ki taqleed kare. Agar taqleed karna wahabiyo ke nazdeek Shirk wa Biddat hai to unke Imam ke baare mein unka kya khayaal hai, woh to khud ko Hanbali kehlate the??

 

🔹GAIR MUJTAHID PAR TAQLEED WAJIB HAI

1st zil qadah 1430 H ko ek Ahle Hadees wahabi website www.islamweb.net par ek Fatwa jaari huwa hai, us mein ye likha hai:

والناس من حيث الجملۃ علی قسمين قسم لہ القدرۃ علی معرفۃ الدليل واستخر اجہ فھذا عليہ اتباع الدليل ولا يتقيدبما يخالفہ وقسم ليست لہ اھليۃ لمعر فۃالادلۃ الشر عيہ فھذا لا حرج عليہ فی اتباع مذھب معين۔

✏TARJAMA: log 2 qism ke hai. Ek qism ke log woh hai jo daleel ki marifat aur us se istikhraaj e masaail ki qudrat rakhte hai. Aise logo par daleel kI pairwi laazim hai. Woh daleel ke khilaaf ki pairwi nahi karege aur dusri qism ke log woh hai jo dalaail e shariaa ki marifat ke ahal nahi to aise log mazhab e muayyan ki pairwi kare to koi gunah nahi.

Ahle Hadees wahabi ulema ke is fatwe se maloom huwa ki gair mujtahid ko mazhab e muayyan ki taqleed karni chahiye.

📕Mashoor Ahle Hadees Wahabi Aalim Shaykh Naseeruddin Albani aur Shaykh Muqbil bin Haadi ne apne fatwe mein he likha hai:

والجرح والتعديل للرواۃ مجمع عليہ بين العلماء لاجل التوثق من صحۃالحديث۔

✏TARJAMA: Hadith ke raawiyo ke talluq se jirah wa tadeel ke jaaiz hone par tamaam ulema ka ijma hai. Kyuki us se hadith ki sehet par bharosa hasil hota hai.

Ab Gair Muqallideen jawab de ki agar Ilm e Jira wa tadeel ke maamle mein Aimah e jirah wa tadeel ki taqleed karna Shirk wa bidat nahi to fiqhi ahkaam mein aimah e mazahib ki taqleed shirk wa bidat kyu hai? Wahabi Gair muqallideen Ilm e Hadees wa ilm e asma o rijaal ki tamaam mustalahaat ko kitab wa sunnat se sabit kare ya phir un uloom ko tark kar de kyuki baqual unke jo cheez kitab wa sunnat se sabit nahi woh bidat wa gumrahi hai.

🔹 GAIR MUQALIDEEN APNE IMAAMO KI TAQLEED KARTE HAI

Gair Muqallideen apne imaamo ke kis qadr andhe muqallid hai khud ek gair muqallid Aalim Nawab Waheeduzzama ki zabani suniye. Woh apne gair muqallid bhaiyo ko koste huwe kehte hai:

📕 “Hamare Ahle Hadees bhaiyo ne Ibne Tayymiyah (Mutawaffi 728 h/ 1328 AD), Ibne Qayyim (mutawaffa 751 h/1350 AD), Shawkani (Mutawaffa 1250 h/ 1834 AD) aur Shah Waliullah (mutawaffa 1176 h, 1762 AD) aur Maulvi Ismail Sahab (Mutawaffa 1247 h/ 1831 AD) ko deen ka theqedaar samajh rakha hai. Jahan kisi musalmaan ne un buzurgo ke khilaaf kisi qual ko ikhtiyaar kiya bas uske peeche padh gaye aur bura bhala kehne lage. Bhaaiyo! Zara gaur to karo aur insaaf karo jab tumne Abu Hanifa,Shafaie, ki taqleed chhod di to Ibne Taymiyah aur Ibne Qayyim aur Shaukani jo unse bohot mutakhir hai, unki taqleed ki kya zaroorat? [● HAYAT E WAHEEDUZAMA, PG 102]

Dekha aap ne, Ek mashoor Ahle Hadees Aalim ye keh rahe hai ki Ahle Hadees na sirf ye ki apne Imaamo ki taqleed karte hai balki unko “Deen ka theeqedaar” bhi samajhte hai, ki jo musalmaan unke Imaamo ko nahi maanta woh unke nazdeek bidati wa mushrik hai. Aisi andhi taqleed Ahle Sunnat wa Jamat hargiz nahi karte. Phir bhi Ahle Sunnat wa Jamat lar wahabiya Shirk wa Bidat ka fatwa lagate hai. Kya yahi insaaf hai?

 

🔹 IBNE TAYMIYA KE NAZDEEK TAQLEED E SHAKSI JAAIZ HAI

Ek baat aur dhyaan mein rakhne ki hai ki Ulema e Ahle Hadees ke aqwaal aur fatawa aam taur par tazaadaat par mushtamil hote hai. Kahi ek baat ko jaiz likhte hai aur kahi ussi ko bidat likhte hai. Iske suboot ke liye Shaykh Albani ki kitabo ka mutaala kiya ja sakta hai. Yahi haal wahabiyo ke sab se bade Imam Shaykh Ibne Taymiya ka bhi hai. Ek jagah Ahle Hadees ke mauqif ke khilaaf taqleed e shaksi ko jaiz qaraar dete huwe likhte hai:

واتباع الشخص لمذھب شخص بعينہ لعجزہ عن معر فۃ الشرع من غير جھتہ انما ھو مما يسوغ لہ، ليس ھو مما يجب علی کل احد اذا امکنہ معر فۃ الشرع بغير ذلک الطريق۔

✏TARJAMA: Jo shaks shariat ko uske tareeq (Kitab wa Sunnat) se janne se aajiz hai usse kisi Shaks e muayyan (mujtahid muayya) ke mazhab ki pairwi jaiz hai. Agar koi shariat ko batareek ijtehaad maloom kar sakta hai to us par kisi mazhab e muayyan ki pairwi wajib nahi.
[● AL FATAWA AL KUBRA,1/207]

Ab to gaur muqallideen ko ye maan lena chahiye ki gair mujtahid ko kisi mazhab e muayyan ki itteba karni chahiye kyuki ye baat kisi aur ki nahi khud Ahle Hadees wahabiyo ke Imam e kul Ibne Taymiyyah ki hai. Ibne Taymiyyah ne ek maqaam le ye bhi likha hai ki agar koi shaks mazhab e muayyan ki taqleed karta hai aur woh mazhab ke khilaaf qual par amal karta hai to uska ye amal khwaaish e nafs ki pairwi hai jo Haraam hai.

📕IBNE TAYMIYYAH LIKHTE HAI:

فانہ يکون متبعا لھواہ وعاملا بغيراجتھاد ولا تقليد فاعلاللتحريم ۔ (فتاوی ابن تيميہ 5، 92)

✏TARJAMA: Aisa shaks apni khwaish e nafs ki pairwi karne wala hai aur bagair ijtehaad wa taqleed ke amal karne wala, fail e haraam ka murtakib hai.
[● FATAWA IBNE TAYMIYYAH, 5/92]

📕Ibne Taymiyya ek aur maqaam pe likhte hai:

يجوز تقليدالمجتھدين الموتی، ولا یبطل قولھم بمو تھم کاجماعھم۔ (المستدرک علی مجموع الفتاوی 2، 261)

✏TARJAMA: Jo mujtahideen ba-hayaat nahi unki taqleed jaiz hai. Unki maut se unka qual batil nahi hoga. Jaisa ke unka ijma batil nahi hota.
[● MUSTADRAK ALAA MAJMUA AL FATAWA, 2/261]

Gair muqallideen jawab de, unke Imam ibne Taymiyya keh rahe hai ki mujtahideen ki wafat ke baad bhi unki taqleed durust hai. Lekin gair muqallideen zamana chari imaamo ki taqleed ko Shirk kehte hai. Kya shirk bhi gair muqallideen ke Imam Ibne Taymiyya ke nazdeek jaiz hota hai. لاحول ولاقو ۃالاباللہ العظيم

🔹 SHAYKH IBNE QAYYIM KE NAZDEEK TAQLEED E SHAKSI MEHMOOD HAI

Ab Wahabiyo ke dusre Imam Shaykh Ibne Al Qayyim ki suniye. Ibne Qayyim taqleed e mehmood aur taqleed e mazmoom ki wazahat karte huwe likhte hai..

انہ سبحانہ ذم من اعرض عما انزلہ الی تقليد الاباء، وھذا القدر من التقليد ھو ممااتفق السلف والائمۃ الاربعۃ علی ذمہ وتحر يمہ، واما تقليد من بذل جھدہ فی اتباع ماانزل اللہ و خفی عليہ بعضہ فقلد فيہ من ھو اعلم منہ فھذا محمود غير مذموم، وماجور غير مازور، کماسياتی بيانہ عند ذکر التقليد الواجب والسائغ ان شاء اللہ۔

✏TARJAMA: Allah ne un logo ki mazzammat bayan ki hai jinhone apne baap dadao ki taqleed karte huwe Allah ke nazil karda ahkaam se aeraaz kiya. Is tarah ki taqleed ke mazmoom wa haraam hone par tamaam aslaaf wa aima e mujtahideen ka ittefaq hai. Lekin jisne Allah ke nazil karda kisi hukm ko maloom karke uski pairwi karne ki hattal maqdoor koshish ki magar woh hukm us par roshan na ho saka aur usne us hukm mein apne se bade Aalim (mujtahid) ki taqleed ki to ye taqleed pasandidah hai mazmoom nahi. Us par ajr wa sawaab hai, gunah nahi. Aage uska zikr taqleed e wajib wa jaiz ke bayan mein aayega.
[● AELAAM UL MUWAQIEEN, 2/129]

🔹 KYA WAHABI MAZHAB E HANBALI KE MUQALLID HAI?

Mashoor Wahabi Mufti Shaykh Swaleh Uthaymeen ne likha hai ki wahabi koi mustaqil mazhab nahi. Ye islaahi tehreeq hai. Wahabi aqeede ke lihaaz se Aslaaf ke mutabe hai. Aur furuhi ahkaam mein Imam Ahmed bin Hanbal رضي الله تعالى عنه ke pairokaar hai. Uthaymeen ke alfaaz ye hai:

الوھابيۃ ليست مذھبا مستقلا او مذھبا خارجا عن المذاھب الاسلاميۃ، بل انھا حرکۃ لتجديد ما اندثر من الحق، وخفی علی کثير من الناس، فھم فی عقيدتھم متبعون للسلف، وفی مذھبھم فی الفروع مقلدون للامام احمد رحمہ اللہ۔ ( مجموع فتاوی و رسائل ابن عثيمين 13، 102)

✏TARJAMA: Wahabiyat mazahib e Islamia ke khilaaf koi mustakil mazhab nahi. Balki haq ki tajdeed ke liye ek tehreeq hai. Aqeede mein wahabi Aslaaf ke mutabie hai. Aur furooh mein Imam Ahmed ke muqallid hai.
[● MAJMUA FATAWA WA RASAAIL IBNE UTHAYMEEN, 13/102]

Ab Wahabi Gair Muqalideen jawab de ki agar wahabi furoo mein Imam Ahmed bin Hanbal ki taqleed karne se bidati wa mushrik nahi hote to Imam Abu Hanifa رضي الله تعالى عنه ki taqleed karne wale Hanafi, Imam Shafaie رضي الله تعالى عنه ki talqeed karne wale Shafaie aur Imam Malik رضي الله تعالى عنه ki taqleed karne wale Maalki bidati wa mushrik kyu? Baat dar asl ye hai ki Wahabiyo ko jo cheez apne mukhalifeen ke liye Shirk wa bidat nazar aati hai wahi cheez khud unke ghar aakar ain tauheed ho jaati hai. Ye hai wahabi tauheed ki haqeeqat.

Dekha Aap ne Wahabiyo ke mustanad mashoor Mufti Shaykh Uthaymeen khud kehte hai ki Wahabi, fiqihi ahkaam mein Imam Ahmed bin Hanbal رضي الله تعالى عنه ke muqallid hai. Phir bhi aaj ke wahabi Ahle hadees Aimah e mazahib ki taqleed ko Shirk wa Biddat kehte hai. Aaj ke aam wahabiyo ki baat maani jaaye ki unke mustanad Mufti aur unke Imam Shaykh Ibne Abdul Wahhab Najdi ki baat maani jaaye. Ye log to khud ko Imam Ahmed bin Hanbal ke muqallid kehte hai aur gair mujtahid ke liye taqleed ko zaroori samajhte hai.

Wahabiyo ke mustanad Aalim Shaykh Abdul Aziz bin Baaz apne Imam Shaykh Ibne Abdul Wahhab Najdi ke baare mejn tehreer karte hai:

عقيدتہ ؛ السنۃ الخالصۃ ، علی مذھب السلف المتمسکين بمحض القران و السنۃ لا يخوض التاويل والفلسفۃ ولا يدخلھما فی عقيدتہ وفی الفروع؛ مذھبہ حنبلی۔ ( الامام محمد بن عبدالوہاب دعوۃ و سيرۃ 1،4)

✏TARJAMA: Unka Aqeeda khalis sunnat ke mutabiq tha aur mazhab e aslaaf ke mutabiq Kitab o Sunnat ke pairokaar the. Aur furoo mein unka mazhab Hanbali tha.
[● AL IMAM MUHAMMAD BIN ABDUL WAHHAB DAWATAHU SIRATUHU, 1,4]

Suna Aap ne Shaykh bin Baaz khud keh rahe hai ki unke Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Najdi ka mazhab Hanbali tha. Ye kya baat huwi ki Wahabiyo ke Imam Shaykh Najdi Hanbali hone ke bawajood pakke mutabe sunnat Shaykh ul Islam bane rahe. Aur gareeb Sunni agar Hanafi, Shafaie, Maliki, Hanbali ho to Wahabiya ke nazdeeq gumrah wa bidati balki Mushrik ho jaaye. Baat dar asl ye hai ki Wahabi bano to pakke Musalman rahoge . Phir chahe kuch bhi bano to Saat khoon Maaf. Allah Ta’ala tamaam Musalmaano ko wahabi gair muqallid Ahle Hadees ke fitno se mehfooz rakhe. AAMEEN!

Posted in Islamic Articles.