Q 489. Imam e Aali maqam (Imam Hussain رضي الله تعالى عنه jise k baare me kahe ki iske khilaf mujh par jihad farz hai aur agar maine nahi kiya to Allah ko kya jawab dunga ? Kya kehte hai Ulema e Ahl e Sunnat aise shaqs k baare me ?

Quest code (489)

Imam e Aali maqam (Imam Hussain رضي الله تعالى عنه jise k baare me kahe ki iske khilaf mujh par jihad farz hai aur agar maine nahi kiya to Allah ko kya jawab dunga ?

Kya kehte hai Ulema e Ahl e Sunnat aise shaqs k baare me ?

Posted in Ask ARC Mufti.