Q 1717. Gaus e paak ke naam se chirag roshan karna kaisa hai… Aur is amal ke peeche haqiqat kya hai?

Quest code (1717)

Assalamu alaykum
Sawal : Gaus e paak ke naam se chirag roshan karna kaisa hai… Aur is amal ke peeche haqiqat kya hai?

Posted in Ask ARC Mufti.