Q 2618. Agar Haiz ki halat me aurat ho to Nikah ho jaayega?


Quest code (2618)

Assalamu alaikum Hazrat

Agar Haiz ki halat me aurat ho to Nikah ho jaayega

Ya kuch karahat hai?
Jawab irshad farmaye

Posted in Ask ARC Mufti.