Q 324. Wuzu aur Gusl ki sunnat aur farz ka tareeqa kya hai?

Quest code (324)

Mufti Sahab

Shariat me hanafi mazhab ke  etebaar se  ghusl,wadu,ki sunnat wo farz ka tareeqa kiya hai namaz keliye

Posted in Ask ARC Mufti.