Q 507. Jab namaz mein imam sajde mein ho toh kya hum usi waqt “Allahuakbar” bolke sajde mein chale jaaye Ya phir Imam sahab khade ho jaye tab niyyat bandhe?

Quest code (507)

Assalamu alikum hazrat

Jab namaz mein imam sajde mein ho toh kya hum usi waqt “Allahuakbar” bolke sajde mein chale jaaye

Ya phir Imam sahab khade ho jaye tab niyyat bandhe

Aur agar sajde me chala jaye aur kuch bhi na pade to kiya namaaz ho jayegi?

Posted in Ask ARC Mufti.