Q 539. (01) KAFIR KO KAFIR KEHNA KAISA HAI ? (02) KISI WAHABI KO THUNDA KEHNA KAISA HAI? (03) SUNNI KO WAHABI KEHNA KAISA HAI ?

Quest code (539)

(01) KAFIR KO KAFIR KEHNA KAISA HAI?

(02) KISI WAHABI KO THUNDA KEHNA KAISA HAI?

(03) SUNNI KO WAHABI KEHNA KAISA HAI ?

Posted in Ask ARC Mufti.