Q 826. Agar kisi shakhs ki iftetah bukhari nahi hui hai aur na hi wo ek bhi kitaben fiqah ki aur ahadith ki padha hai Lekin usko aale rasool ke zariye khatm e bukhari ki aakhri hadith padhwa kar Sanad di gayi hai To kya aesa karna sahi hai?

Quest code (826)

Agar kisi shakhs ki iftetah bukhari nahi hui hai aur na hi wo ek bhi kitaben fiqah ki aur ahadith ki padha hai
Lekin usko aale rasool ke zariye khatm e bukhari ki aakhri hadith padhwa kar Sanad di gayi hai
To kya aesa karna sahi hai?
Jawab enayat karen.

Posted in Ask ARC Mufti.