Q 5. Ghar me jo milad hoti hai aurto ki aur naat sharif ka padna jaiz hai ?

Ghar me jo milad hoti hai aurto ki aur naat sharif ka padna j

aiz hai ?

Posted in Ask ARC Mufti.