Taqleed Ki Haqeeqat Aur Sharie Hasiyat

TAQLEED KI HAQEEQAT AUR SHARIE HAISIYAT

BY: MUHAQIQ E ASR SHAYKH MUFTI RAZA UL HAQ ASHRAFI (HAFIZAHULLAH) – [ Senior Scholar | ARC Research Scholars Team]

🔹TAQLEED KISE KEHTE HAI?

Ahle lugat ke yahan taqleed ka maana hai gale mein haar daalna. kaha jata hai قَلدَہُ القَلادَۃَ usne falan ko haar pehnaya aur kaha jata hai “قَلدَ البَعِیرَ ” usne Onth (camel) ke gale mein patka daala. Fuqaha e Islam ke nazdeek taqleed ka maana hai Imam e Mujtahid ke ijtehaadi qual ko daleel jaane bagair tasleem karna.

🔹IMAM E MUJTAHID KISE KEHTE HAI?

Ab sawaal ye hai ki Imam e Mujtahid kisko kehte hai aur uska ijtehaadi qual kya hota hai? Aaiye pehle in dono cheez ko samajhte hai taaki taqleed ki tareef samajhne mein koi dushwari na ho. Mujtahid wo Faqih Aalim hai jisne Kitab (Quran) wa Sunnat ke gair mansoos wa gair wazeh ahkaam ko Kitab wa Sunnat wa Ijma ki roshni mein apne ya apne Shaykh ke muqarrar kardah usool wa zawabit ke zariye Wazeh kiya ho.
Maslan Imam Abu Hanifa رضی اللہ تعالی عنہ
Imam Malik رضی اللہ تعالی عنہ
Imam Shafaie رضی اللہ تعالی عنہ
Imam Ahmed bin Hanbal
رضی اللہ تعالی عنہ
Aur unke talaamiza (students) رضوان اللہ تعالی علیھم
Unke alaawa Imam Ishaaq bin Rahwiya رضی اللہ تعالی عنہ
Sufyan Thawri رضی اللہ تعالی عنہ
Imam Awzaai رضی اللہ تعالی عنہ
aur unke hum rutba fuqaha bhi Mujtahid hai.

🔶Mujtahid kaun hota hai?

Allama Bagwi Shafie, Mutawafi (Demise) 516 h ke is irshaad mein mulaaheza kare:

” Mujtahid woh hai jo 5 qism ke uloom ka jaame ho. Kitabullah Azwajal (Quran) ka ilm, Sunnat e Rasulallah ﷺ ka ilm, Ulema e Salaf ke Aqwaal, unke ijma wa ikhtilaaf ka ilm aur Ilm e Lugat wa Ilm e Qiyaas. Qiyaas ka matlab ye hai ki jab Kitab wa Sunnat ya Ijma mein koi sareeh hukm na paaye to Kitab wa Sunnat ki roshni mein hukm mustanbat kare. Lihaza mujtahid ke liye zaroori hai ki usse Kitabullah (Quran) ke naasikh, mansookh, mujmal, mafassar, khaas, aam, mohkam, mutashabeh, makrooh, haram , mubah, mandoob ka ilm ho. Issi tarah Sunnat (Hadith) se mustakhraj hone wale unhi ahkaam ko bhi jaane. Usse ye bhi maloom ho ki kaunsi hadith zaeef hai, kaun si Sahih, kaun si mursal hai, kaun si musnad hai? Neez Kitab (Quran) ko Sunnat par aur Sunnat ko kitab par pesh karne ka ilm ho. Yahan tak ki agar koi hadith zahiran kitabullah ke khilaaf ho to woh uske mourad wa mahmal ko jaanta ho kyuki hadith kitabullah ka bayan hai;woh uske khilaaf nahi ho sakti. Quesas wa mawaiz ke siwa kitabullah ki ayaat e ahkaam ki maarifat rakhe. Jo mazkura salahito ka hamil nahi woh gair mujtahid hai. Bar sahabaras se mujtahid ka wujood mafqood ho chuka hai.
[● SHARAHUS SUNNAH, 10- 120]

Chunaanche Ibne Swalah ke hawale se Shareh Muslim Allama Nawawi Shafie (Wafat: 676 h) ne tehreer farmaya hai:

” ومِن دَھر طویل عدم المفتی المستقل و صارت الفتویٰ الی المُنتَسِبِینَ الی ائمۃِ المَذاھِبِ المَتبُو عۃ(المجموع ص 25) ”

Ek zamane se Mufti mustaqil (Mujtahid) ka wujood madoom ho chuka hai aur ab fatwa mazahib e matbua’a (Mazahib e araba) ke aimaa ke hawale ho gaya hai.

Saatwi sadi hijri ke motabar Aalim wa faqih muhaddith to ye farma rahe hai ki ab koi mujtahid baaqi nahi. Lekin aaj 15wi sadi ke kuch thath punje maulvi apne aap ko mujtahid keh rahe hai to unse bas itna hi kaha jaayega:

“Samandar hai to apne zarf ki bhi kuch daleele de
Wagarna shor mere gaaon ka darya bhi karta hai”

● IJTEHADI QAUL SE KYA MURAD HAI?

Ab yeh janne ki zarurat hai ki mujtahid ke ijtehaadi qaul se kya murad hai?

To ye yaad rakhe ke mujtahid ka ijtehadi qaul woh hai jo kitab wa sunnat aur ijma se wazeh taur par sabit wa mutaiyan na ho balki mujtahid ne kitab wa sunnat wa ijma ki roshni mein apne qayas wa ijtehad se bayan kiya ho. Kitab wa sunnat ya ijma se jo baat wazeh wa mutayan ho wo ijtehadi qaul nahi. Maslan zohar mein farz char rakat hai, yeh baat sunnat se wazeh aur mutayan hai. lihaza yeh kisi mujtahid ka ijtehadi qaul nahi kehlayega. Lekin namaz mein takbeer e iftetah ke siwa kahin Rafayadain karna sunnat hai ya nahi, Is babat Rafayadain karne par bhi sahih Ahadith hai aur na karne par bhi sahih ahadith maujood hai. Jab ahadith mutaariz hai to kisi ek hadith ko tarjee de kar us se sabit hone wale hukm ko mutayan karna mujtahid ka ijtehadi amal hai.

Chunacha Imam Abu Hanifa رضي الله تعالى عنه ne tark e rafayadain ki ahadith ko tarjeeh de kar rafayadain na karne ko sunnat qarar diya aur Imam Shafaie رضي الله تعالى عنه ne rafayadain ke saboot wali ahadith ko tarjeeh de kar rafayadain karne ko sunnat kaha. Dono Imam mujtahid ne apne apne ijtehad se apni apni raai qayam ki aur un ka yeh amal nek neeti par mabni tha is liye kisi Imam par hadith e sareeh ki mukhalifat ka ilzam rakhna durust nahi. Go ke dono mein se ek ka ijtehad indallah khata hai. Lekin is par bhi ek ajr ki basharat khud Huzoor Nabi e Kareem ﷺ ne sunai hai.

Jab rafayadain ya tark e rafayadain ka sunnat hona ijetehadi baat hai to gair mujtahid ka dono mein se ek ko kisi Imam ke hawale se ikhtiyaar karna taqleed hai aur kisi imam ko na maan kar az khud kisi ek pehlu ko mutaiyan kar lena durust nahi.

Algarz gair mujtahid aur aam logo ka Imam e mujtahid ke ijtehadi aqwal ko qubool karna taqleed hai. Har imam e mujtahid ke ijtehadi aqwaal ki pusht par daleel sharai ki mohar sabt hai. Yeh aur baat hai ki gair mujtahid ko daleel ka ilm nahi hota. lihaza taqleed ke taluq se yeh galat fehmi nahi honi chahiye ki kitab wa sunnat ke khilaf be daleel kisi ke qaul ko manna taqleed hai. Qatan taqleed e mujtahid ka yeh maani nahi. Haan taqleed ka yahi maani agar koi shaks bayan karta hai to yaqeenan is maani ki taqleed haram balki baaz surton mein kufr bhi ho sakta hai. Kyuki kitab o sunnat ke khilaf kisi ki baat maqbool nahi ho sakti. Taqleed ke is mazmum maani ke dhabbe se aima mujtahidin ke muqalideen ka daman paak hai. Taqleed ki haqeeqat ko samajhne mein baaz log galti kar rahe hai isliye woh muqalideen ko laan taan karte hai aur un par yeh ilzam rakhte hai ki taqleed karne wale quran wa hadith ke muqable mein apne imam ke qaul ko ikhtiyaar karte hai aur quran o hadith ko pase pusht daal dete hai. Ilzam rakhne walo ko gaur karna chahiye ki jab imam e mujtahid ka ijtehad bagair daleel e sharaie ke nahi hota to imam e mujtajid ke ijtehad ko manna usse be daleel manna kaise hua?

● TAQLEED KI SHARAI HASIYAT:
Islam chuke deen ki fitrat hai isliye iska koi hukm fitrat ke khilaf nahi. Dusre ki taqleed wa pairwi karna insani fitrat mein shamil hai isliye islam ne yaksir taqleed se insan ko nahi roka kyuki aisa karne se islam ka fitrat se takrao ho jata. Islam fitrat se takrane nahi aaya balki fitrat ko sahih raaste pe lagane aaya hai. Maslan shehwat insani fitrat mein dakhil hai. Agar islam isko yaksar mitane ki koshish karta to fitrat se takrao hota jis ke natije mein alam insani harj mein mubtila hoti balki nu e insani ki baqa aur nasal e bani Adam ka tahafuz na mumkin ho jata. Lihaza islam shahwat ko sahih rukh pe lagaya ki nikah ke zariye jaiz tariqe se shahwat puri ki jaye taki fitrat se jung na ho aur nu e insani ke salah wa falah mein khalal waqai na ho. Theek is tarah taqleed insani fitrat mein shamil hai. Agar islam yeh hukm deta hai har shaks par farz hai ki wo faqih e mujtahid bane aur fiqihi ehkam az khud barahe raast kitab wa sunnat se mustanabt kare to saara nizaam e aalam muatil ho jata. Aur har musalman par lazim hota ki san’at wa hirfat, tijarat wa zaraat aur sab karobar e zindagi ko chord kar wo faqeeh wa mujtahid bane. Isse jo harj e azeem lazim aata kisi bhi ba sahur shaks se poshida nahi. Insani fitrat ka taqaza hai ki sab ke sab doctor na bane sab engineer na bane. Sab tajir na bane sab kisan na bane sab ke sab san’at kaar na ho. Sab ke sab alim na ho. Sab mujtahid na ho.

Islam ne insaani fitrat ke issi taqaze ko malhooz rakhte huwe musalmaano par faqeeh mujtahid banne ko farz e kifaya qarar diya hai. Har shaks par lazim nahi ki woh faqeeh mujtahid bane. Balki baaz musalmaano ko faqeeh banne ka hukm diya ki fiqh wa ijtehaad ko apni zindagi ka mashgala bana le aur Kitab wa Sunnat se baraheraast gair mansoos masaail ka istinbaat wa istikhraaj karke qayamat tak aane wale musalmaano ke liye shaheraah e amal mutayyan kare aur saare musalmaan unhe apna Imam wa muqtada tasleem karte huwe unke ijtehaad wa istinbaat par aitemaad kare.

📖 TAQLEED KA SABOOT QURANI AAYAT SE

Chuncha Quran e hakeem ne musalmano ko yeh hukm diya hai:

AYAT NO 1:

📖 *وَماَ کاَنَ المُؤمِنُونَ لِیَنفِرُوا کآفَّۃً فَلَولاَ نَفَرَ مِن کُلِّ فِرقَۃِِ مِّنھُم طآئفَۃ لِّیَتَفَقَّھُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنذِرُوا قَومَھُم اِذَا رَجَعُوآ اِلَیھِم لَعَلَّھُم یَحذَرُونَ*

Tarjama: Saare momino ko jihad ke liye nahi nikalna chahiye . Kyu na nikle in mein se ek giroh deen ki fiqh hasil karne ke liye aur jab wapis aaye to apni qaum ko (gunaho) se darae. Shayad log dare.
[● SURAH TAUBA: 122]

Ayat e mazkora mein tamam momino ka fuqahe deen banne ka hukm nahi diya gaya balki yeh hukm diya gaya ki momino ka ek giroh faqih bane aur is giroh ki zimmedari yeh hai ke logo ko deen sikhae. Yeh fuqaha e deen logo ko deeni masail batae aur log un ko maane. Issi ka naam taqleed hai.

🔹AYAT NO 2:

📖 *یٰاَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اَطِیعُو اللّٰہَ وَ اَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِی الاَمرِ مِنکُم فَاِن تَنَا زَعتُم فِی شَئِِ فَرُدُّوہُ اِلَی اللّہِ وَالرَّسُولِ*

Tarjama: Aye Imaan walo Allah ki itaat karo aur Rasool ki itat karo aur tum mein amar walo ki.
[● SURAH NISA: 59]

Is ayat mein *اولی الامر* yaani amr walo ki it’aat karne ka hukm diya gaya hai. Amr walo se Omara wa Hukkaam e Islam bhi muraad hai aur fuqaha e Islam bhi. Siyasi wa mulki amoor mein hukaam e Islam ki pairwi ka hukm hai aur sharai ehkaam mein fuqaha e deen ki pairwi ka hukm hai.

Tafseer Ibn e kathir mein hai ki Hazrat Ibn e Abbas رضي الله تعالى عنه ne farmaya hai Amr walo se muraad fuqaha e deen hai. Yahi qaul Hazrat Mujahid, Hazrat Ataa, Hazrat Hasan Basri aur Abul Aaliya ka bhi hai.

Tafseer Bagawi mein hai:
*قال ابن عباس و جابر رضی اللہ عنھم ھم الفقھا والعلماء الذین یعلمون الناس معالم دینھم و ھو قول الحسن والضحاک و مجاھد*

Tarjama: Hazrat Ibn e Abbas رضي الله تعالى عنه , Hazrat Jabir رضي الله تعالى عنه ne farmaya kI Aulil Amr se murad woh fuqaha wa ulema hai jo logo ko deen ke ehkam ki taleem dete hai. Yahi qaul Hasan Basri, Dha’hak aur mujahid ka hai.

Tafseer e Tabari mein bhi mutaadad sanado ke sath Hazrat Ibn e Abbas رضي الله تعالى عنه ka yahi qaul mazkoor hai.

Neez Tafseer e Qurtabi mein hai:

*و یدل ھذا علی صحۃ کون سوال العلماء واجبا و امتثال فتواھم لازما*

Tarjama: Yeh Ayat e kareema daleel hai is baat ki ke ulema se sawal wajib hai aur unke fatawa ko manna lazim hai.

Imam Raazi ne Tafseer Raazi mein likha hai ki Aulil amr se murad fuqaha hai. Yahi behtar qaul hai. Ayat mein Aulil Amr ki itaat ka hukm gair faqaha ko hai aur
” *فان تنازعتم* ”
mein khitab fuqaha wa mujtahideen se hai ke agar tum istimbaat e ehkaam mein mukhtalif alraai ho jaao to Allah aur uske Rasool ﷺ ke farman ki taraf us ko pher do. Yahi qaul Imam Abu Bakr Jasaas Raazi ka hai aur mashoor wahabi Ahle hadees Alim Nawab Siddiq Hasan Khan ne bhi yahi likha hai.

Unhone Likha:
*والظاھر انہ خطاب مستقل مستا نف مؤجہ للمجتھدین*

TARJAMA: Zahir yahi hai ki ye *فان تنازعتم* alag se mujtahideen ko khitab hai.
[● TAFSEER FATEH AL BAYAN, 2, 308)

Ayat e mazkoora mein fuqaha e deen ki itaat ka hukm diya gaya hai. Issi ka naam taqleed hai.

📖AYAT NO 3:

*وَاِذَا جَآءَھُم اَمر مِّنَ الاَمنِ اَوِ الخَوفِ اَذَاعُوا بِہ وَ لَو رَدُّوہُ اِلَی الرَّسُولِ وَ اِلٰی اُولِی الاَمرِ مِنھُم لَعَلِمَہُ الَّذِینَ یَستَنبِطُونَہ مِنھُم* (النساء آیت 83)

TARJAMA: Jab unke paas aman ya khauf ka koi mamla aata hai to us ka charcha karte hai aur agar is ko wo Rasool ﷺ aur Amr walo ke hawale kar de to un mein se jo Ahle Istimbaat hai woh tehqeeq kar lenge.
[● SURAH NISA: AYAT – 83]

Is ayat mein aulul amr ki hasiyat bayan ki gayi hai ki aulul Amr fuqaha wa ahle ijtehad ki shaan yeh hai ki jo ahle istinbaat wa ahle ijtehad nahi unhe ahle istinbaat ki janib rujoo karna chahiye. Ahle ijtehaad ki taraf rujoo karke unki parawi karne ka naam taqleed hai. Imam Raazi ne is ayat se taqleed ke wajoob par istedlaal farmaya hai.

Woh farmate hai:
*الآیۃ دالۃ علی امور احدھا ان فی احکام الحوادث ما لا یعرف با لنص بل بالاستنباط و ثانیھا ان الاستنباط حجۃ و ثالثھا ان العامی یجب علیہ تقلید العلماء فی احکام الحوادث*

TARJAMA: Is ayat se chand amor sabit hote hai:
1) Naye ehkaam ka ilm nas se nahi balki istinbaat se hota hai.
2) Istinbaat hujjat hai.
3) Naye ehkaam mein aami par wajib hai Ulema e Mujtahideen ki taqleed karna.

SHUBA (Aiteraaz):
Yahan agar yeh shuba warid kiya jaye ke ayat e mazkoora mein jo hukm hai woh jung ya aman ke makhsoos halat se mutaliq hai. Halaat e jung ya aman mein kuch baate mashoor ho jati hai jis se musalmano ka ijtemai nuksaan hota hai. Is liye aam musalmano ka hukm diya gaya ki aman wa jung se mutaliq har baat ko aam na kare balki usse ahle istinbaat arbab hal wa aqad ke hawale kar de. Woh munasib samjhe to aam kare aur munasib na samjhe to aam na kare. Is hukm ka taluq na faqha e mujtahideen se hai aur na hi taqleed se.

✅JAWAB: Qurani ayaat ke taluq se ek usooli baat pesh e nazar rehni chahiye woh yeh hai ke agar ayat ka shaan nuzool kisi khas waqiya se mutaliq hai to ayat ke maani aur hukm ko ussi waqiye ke sath makhsoos nahi mana jaata balki ayat ke umoom lafz ke lihaz se us ka hukm wa maani aam hua karta hai. Magar yeh ki koi daleel e khusus mujood ho. Yahan par bhi ayat ka shaan e nuzool agar che khas hai lekin iska hukm aam hai. Siyasi wa Mulki amoor mein aam logon ko arbabe hal wa aqad Aumra wa hukaam ki taraf rujoo karna chahiye aur deeni wa mazhabi amoor mein ulema mujtahideen wa fuqaha e mustanbeteen ki taraf rujoo karna chahiye isi ka naam taqleed hai. Chunacha mazkoora bala shuba ka jawab dete huwe Imam Raazi tehreer farmate hai:

*انہ لیس فی الآیۃ ما یوجب تخصیصھا بامرالحروب*

TARJAMA: Yeh ayat umoor e harb se mutaliq khas nahi.

Neez mashoor Ahle Hadees Aalim Nawab Siddiq Hasan Bhopali ne is ayat se qayas e mujtahid ke hujjat hone par istidlal kiya hai.
[● TAFSEER FATH UL MANNAAN,2:330)

Jab qayas e mujtahid hujjat sharie hai to isi ko manna lazim hai yahi mafhoom hai taqleed ka.

AYAT NO 4:

*فَسئَلُوآ اَھلَ الذِّکرِ اِن کُنتُم لا تَعلَمُونَ*(النحل آیت 43)

TARJAMA: Ahle zikr se pucho agar tum ilm nahi rakhte.
[● SURAH NAHAL, AYAT 43]

Tantawi ne likha hai ki is ayat se Allama Alusi ne taqleed ke suboot par istidlal kiya hai.
[● AL TAFSEER UL WASEET, 1:347]

Imam Muhius Sunnah (Mutawaffi 512 hijri) ne apni kitab Shara us Sunnah mein is ayat ki tafseer ke zail mein tehreer farmaya:

*واما فرض الکفایۃ فھو ان یتعلم ما یبلغ بہ رتبۃ الا جتھاد و درجۃ الفتیا فاذا قعد اھل بلد عن تعلمہ عصوا جمیعا واذا قام واحد منھم بتعلمہ فتعلمہ سقط الفرض عن الآ خرین و علیھم تقلیدہ فیما یعن لھم من الحوادث قال اللہ تعالٰی فسئلوا اھل الذکر ان کنتم لا تعلمون*

TARJAMA: Itna ilm e fiqa hasil karna jis se admi mujtahid mufti ke darje par faiz ho musalmano par farz e kifaya hai. Seher ka koi shaks yeh ilm hasil na kare to sab gunehgaar honge aur agar kisi ek ne bhi yeh ilm hasil kar liya to tamam logon se farz saqit ho gaya aur naye masail mein aam logon par us ki taqleed karna wajib hai. Kyuki Allah taala ka irshad hai: Agar tum ilm nahi rakhte to zikr walo ( ulema) se pucho.

Imam Qurtubi (mutawaffi 671 hijri) ne Tafseer ul Qurtubi mein tehreer farmaya:

*مسئلۃ لم یتخلف العلماء ان العامۃ علیھا تقلید علماءھا و انھم المراد بقول اللہ عزوجل فسئلوا اھل الذکر ان کنتم لا تعلمون*

TARJAMA: MASLA: Sab ulema ka is par iteffaq hai ka aam logon par ulema ( mujtahideen) ki taqleed wajib hai. Aur Allah azwajal ke irshad *فسئلوا اھل الذکر* se wahi muraad hai.

Abu Hafs Sirajuddin Hanbali (Mutawaffi 750 hijri) ne apni tafseer Al lubbab fi uloomil kitab mein ayat e mazkoora ke tehet ek unwan qayim kiya hai
۔ *فصل فی وجوب التقلید علی العا می*
Aami Gair Mujtahid pe taqleed wajib hai.
[● AL LUBAAB, 3: 162]

Mazkoora bala chaar ayaat e qurania ko yaha bataur namuna pesh kiya gaya hai warna in ke alawa mutaadid qurani ayat se aima mujtahideen ki taqleed ka mashroo hona sabit hota hai. Ab hum kuch ahadith pesh karte hai jin se taqleed ki mashroyat sabit hoti hai.

📚 TAQLEED KA SABOOT AHADITH E KAREEMA SE

HADITH 1⃣ :

Bukhari wa Muslim ki mutaffiq alay hadith hai.

Hazrat Amr Bin Aaas رضي الله تعالى عنه se riwayat hai unhone farmaya ke maine Rasoolallah ﷺ ko yeh farmate hue suna:

*اذا حکم الحاکم فاجتھد ثم اصاب فلہ اجران و اذا حکم فاجتھد ثم اخطا فلہ اجر*

TARJAMA: Jab hakim apne ijtehaad se faisla kare aur faisla durust ho to us ke liye do guna sawab hai aur agar faisle mein khata hoto ek sawab hai.

Is hadith se saaf wazeh hai ki mujtahid faqih ke liye ijtehaad mashroo hai. kyuki mashroo na hota to us par sawab na milta. Jab Ahle Ijtehaad ke liye ijtehaad mashrooh hai to gair mujtahid ke liye laazim hai ki mujtahid ke ijtehaadi hukm ko maane. Issi ko taqleed kehte hai.

Shareheen e Hadith ne bhi is hadith se taqleed wa ijtehaad ki mashrooiat ko sabit kiya hai. Chunaanche is hadith ki sharah mein Allama Shanqiti ne ye likha hai:

*فھذا نص صحیح من النبی صلی اللہ علیہ و سلم صریح فی جواز الاجتھاد فی الاحکام الشرعیۃ و حصول الاجر علی ذالک و ان کان المجتھد مخطئا فی اجتھادہ*

TARJAMA: Ye nas sahih hai Nabi e Kareem se, is se sarahat ke saath sabit hota hai ki ahkaam e shariah mein ijtehaad karna jaiz hai aur mujtahid apne mein agarche khatakaar ho woh ek sawaab ka mustahiq hai.

Allama Nawawi ne ye tehreer kiya hai:

*قَالَ العُلَمَاءُ اَجمَعَ المُسلِمُونَ ان ھذا الحدیث فِی حَاکمِِ عَالِمِِ اَھلِِ لِلحُکمِ فَاِن اَصَابَ فَلَہُ اَجرَانِ اَجر بِا جتِھَادِہِ وَ اَجر بِاصَابَتِہِ وَ اَخطَاَ فَلَہُ اَجر بِاجتِھادِہِ*

TARJAMA: Ulema ne farmaya hai ki Musalmaano ka ijma hai is baat par ki ye hadith us (saahib e ijtehaad) Aalim haakim ke liye hai jo faisla karne ka ahal ho. Lihaza agar woh ijtehaad mein durustagi par ho to uske liye 2 ajr hai. Ek ajr uske ijtehaad par aur ek ajr durustagi par. Aur agar khata ho to ek ajr hai. Woh uske ijtehaad par.
[● SHARAH AL NAWAWI ALAA MUSLIM, 12-14]

Yahi baat Nawawi ke hawale se Allama Suyuti ne Sharah Muslim aur Sharah Nasai mein naql ki hai.
[● SHARAH AL SUYUTI ALAA MUSLIM, 4:320;

●SHARAH AL SUYUTI ALAA NASAI, 8:224]

HADITH 2⃣ :

SUNAN ABU DAWOOD AUR TIRMIZI MEIN YE RIWAYAT HAI:

*أَنَّ رَسُولَ اللہ صلی اللہ علیہ و سلم لَمَّا اَرَادَ أَیَّبعَثَ مُعَاذًا اِلی الیَمَنِ قَالَ: کَیفَ تَقضِی اِذَا عَرَضَ لَکَ قَضَاء؟ قَالَ: أَقضِی بِکِتَابِ اللہ،قَالَ: فَاِن لَم تَجِد فِی کِتَابِ اللہ؟ قَالَ: فَبِسُنَّۃِ رَسُولِ اللہ صلی اللہ علیہ و سلم،قَالَ: فَاِن لَم تَجِد فِی سُنَّۃِ رَسُولِ اللہ صلی اللہ علیہ و سلم،وَلَا فِی کِتَابِ اللہ؟ قَالَ: أَجتَھِدُ رَأیِی،وَلَا آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللہ صلی اللہ علیہ و سلم صَدرَہُ:» اَلحَمدُ لِلّٰہِ الَّذِی وَفَّقَ رَسُولَ،رَسُولِ اللہ لِمَا یُرضِی رَسُولَ اللہ*۔

( ابو داؤد 303،3 حدیث نمبر 3592)

TARJAMA: Rasulallah ﷺ ne jab Hazrat Muaaz bin Jabal رضي الله تعالى عنه ko Yamen bhejne ka irada farmaya to unse daryaaft farmaya: “Aye Muaaz jab faisla karna hoga to kaise karoge? Jawab diya ki Kitabullah (Quran) se faisla karuga. Aap ﷺ ne phir pucha: Agar Kitabullah mein hukm na paao to kya karoge? Jawab diya ki Rasulallah ﷺ ki sunnat se faisla karuga. Aap ﷺ ne daryaaft farmaya: Agar Rasulallah ﷺ ki sunnat mein na paao to? Hazrat Muaaz ne jawaab diya phir apne ijtehaad se faisla karuga. Aur us mein kuch kotaahi nahi karuga. Rasulallah ﷺ ne Hazrat Muaaz ke seene pe apna dast e karàm rakha aur farmaya: Shukr hai Allah ka ki usne apne Rasool ﷺ ke paigambar ko ussi baat ki taufeeq ataa farmayi jisse woh khud bhi raazi hai.

Hadith e mazkoor se maloom huwa ki Rasulallah ﷺ ne Hazrat Muaaz bin Jabal رضي الله تعالى عنه ko Ahle Yamen ke liye Imam wa Hakim muqarar farmaya tha. Taaki woh logo ke siyaasi umoor ke saath Qaza wa Ifta ki zimmedari bhi nibhaye aur unhe sharie ahkaam ki taleem de. Quran wa Hadith mein jo ahkaam mansoos wa musarrah nahi unhe apne ijtehaad se mustakhraj wa mustanbat karke logo ko taleem de aur log uske mutabiq amal kare. Yahi taqleed hai.

Agar taqleed ki zaroorat na hoti to Rasulallah ﷺ Ahle Yamen ko aazaad chhod dete aur ye hukm dete ki tum azkhud baraheraast Kitab wa Sunnat se masail e sharia sikh liya karo aur khud hi ijtehaad kar liya karo.

Huzoor ﷺ ka apne ek mujtahid Sahabi ko Imam wa Hakim bana kar Ahle Yamen ke paas bhejna is baat ki daleel hai ki ijtehaadi masaail mein aam musalmaan aazaad nahi balki Imam e Mujtahid ke paaband hai. Issi ka naam taqleed hai.

Imam Baihiqi ne naql kiya hai ki Hazrat Muaaz bin Jabal رضي الله تعالى عنه Yamen ke ek makhsoos ilaaqa “Ratwah” ke Imam Ul Ulema aur sab se bade faqih the.
[● AL MADKHAL, 1:151]

Is se sabit huwa dusre log Hazrat Muaaz رضي الله تعالى عنه ki iqteda wa pairwi kiya karte the. Yahi taqleed hai.

HADITH NO 3⃣ :

Sunan Baihiqi mein Hazrat Nadr bin Anas رضي الله تعالى عنه ki ye riwayat manqool hai ki Hazrat Ibne Abbas رضي الله تعالى عنه logo ko fatwa diya karte the to us mein Nabi e Kareem ﷺ ki musnad ahaadith ka hawala pesh nahi karte the. Ek baar ek Iraqi shaks ne jaandaar ki tasweer ka masla pucha to Aap ne uski hurmat ka hukm aur uski waeed se mutaliq hadith e Nabwi ﷺ pesh ki
[● SUNAN UL KUBRA, 7/438]

Zaahir hai Hazrat Ibne Abbas رضي الله تعالى عنه jin fatawa ke dalaail pesh nahi karte the unhe bhi log tasleem karte the. Is se sabit huwa ki mujtahid ke aqwaala ko daleel jaane bagair maanna sharan durust hai. Yahi taqleed hai.

HADITH NO 4⃣ :

Imam Hakim ne mustadrak mein ek riwayat naql ki hai aur Zahbi ne bhi isko sahih ul isnaad likha hai ki Hazrat Kaab Ahbaar رضي الله تعالى عنه ne ek baar Hazrat Abdullah bin Amr رضي الله تعالى عنه ko fatwa dete huwe dekha to chand sawaalat karke unhe aazmaaya ki aaya woh Fatwa dene ke ahal hai ya nahi. Jab maloom ho gaya ki woh uske ahal hai to logo ko hukm diya : *ھذا عالم فسئلوہ* Ye Aalim (mujtahid) hai. Inse masaail pucho.
[● AL MUSTADRAK, 3/607]

Hakim ki is riwayat se maloom huwa ki ijtihaadi ahkaam mein ijtihaad se fatwa dene ka ahal faqeeh mujtahid hai aur Aam logo ko uski taqleed wa pairwi karna laazim hai.

Yahan chand ahaadith bataur misaal zikr ki gayi warna kaseer ahaadith se taqleed ki mashrooiat sabit hoti hai.

🔹  TAQLEED DAUR E SAHABA E KIRAAM MEIN

Sahaba e kiraam mein jo Hazrat Faqeeh wa Mujtahid the unki taqleed gair mujtahid sahaba kiya karte the. Iski chand misaale hum pesh karte hai:

(1) SUNAN ABU DAWOOD MEIN HAI: Qaz’aa bin Yahya Basri Tabaie ka bayan hai:
” اتيت ابا سعيدا لخدری وھو يفتی الناس وھم يکبون عليھ ”

Mein Hazrat Abu Saeed Khudri رضي الله تعالى عنه ke paas aaya to dekha ki log unke paas bheed lagaye huwe hai aur woh unhe fatwa de rahe hai. [● SUNAN ABU DAWOOD, 2/316, BAAB AL SAWM FIS SAFAR]

(2) Hazrat Abu Saeed khudri رضي الله تعالى عنه ke taaluq se Allama Zahbi ne likha hai:
” الا مام المجتھد مفتی المدينۃ و کان احد الفقھاء المجتھدين ”

Hazrat Abu Saeed khudri رضي الله تعالى عنه Imam e Mujtahid the aur woh Ahle Madina ko fatwa diya karte the aur Ahle Madina unki pairwi kiya karte the. Issi ko Taqleed kehte hai.

(3) Sunan Baihiqi mein hai ki Hazrat Umar Farooq رضي الله تعالى عنهne qaazi e Koofa Hazrat Sharee ko ye hidayat nama bheja tha ki jab faisla karo to pehle Kitabullah mein dekho. Agar hukm paao to ussi par faisla karo. Agar kitabullah mein na paao to Sunnat e Rasoolallah ﷺ mein dekho. Is mein na paao to Aima e hidayat (sahaba) ke ijma mein dekho. Agar ye bhi na paao to ijtehaad karo. [● SUNAN AL KUBRA, 10/150, SIYAR UL ALAAM, 4/100]

Hazrat Umar رضي الله تعالى عنه ne qazi e sharie ko ijtehaad ka hukm diya. Iska matlab yahi hai ki Mujtahid apne ijtehaad se jo hukm e sharie bayan kare aam logo par usko maanna lazim hai. Yahi taqleed hai.

(4) SUNAN BAIHIQI hi mein hai ki Hazrat Musalama bin Mukhalad رضي الله تعالى عنه ko Hazrat Zaid bin Thabit رضي الله تعالى عنه ne gair mansoos masle mein ijtihaad karke faisla karne ka hukm diya tha. [● SUNAN KUBRA, 10/197]

Hazrat Zaid bin Thabit رضي الله تعالى عنهbhi ijtehaad ko mashrooh samajhte the. Jab ijtehaad mashrooh hai to taqleed bhi mashrooh hai kyuki gair mujtahid ke liye taqleed ke siwa amal ki koi dusri surat nahi.

(5) SUNAN BAIHIQI mein ye bhi hai ki Hazrat Ibne Abbas رضي الله تعالى عنهne faqih sahaba ko ye hidayat ki thi ki agar kisi se koi masla pucha jaaye aur uska hukm Kitabullah mein ho to wahi bayan kare aur Kitabullah mein na ho to Sunnat e Rasool ﷺ mein dekhe. Agar us mein na ho to dekhe Hazrat Abu Bakr رضي الله تعالى عنه wa Hazrat Umar رضي الله تعالى عنه ne kya farmaya hai. Agar unka farmaan bhi na mile to khud ijtehaad kare. [● SUNAN KUBRA, 10/197]

Kitab wa Sunnat mein hukm na milne ki surat mein Hazrat Abu Bakr رضي الله تعالى عنه wa Umar رضي الله تعالى عنهke qual ko ikhtiyaar karne ka hukm dusre sahaba ke liye taqleed e mujtahid ki ek misaal hai.

Alhumdulillah! Hum ne Qurani aayat aur ahaadith se sabit kar diya ki gair mujtahid wa Aam logo ko faqih mujtahid ki taqleed wajib hai. Ab tak ke bayan mein ye zikr huwa ki taqleed daur e sahaba mein bhi thi. Gair mujtahid sahaba, mujtahid sahaba maslan Hazrat Ibne Masood رضي الله تعالى عنه, Hazrat Ibne Abbas رضي الله تعالى عنه, Hazrat Ibne Umar رضي الله تعالى عنه, Hazrat Khulfa e Rashideen wagairahum ki taqleed kiya karte the. Ab hum ye sabit karte hai ki daure tabaieen mein bhi taqleed thi.

🔹 TAQLEED DAUR E TABAIEEN MEIN

(1) Jaleelul qadr Muhaddith wa Naaqid e hadith Allama Zahbi ne apni kitaab Siyar ul Aalam an Nubla mein likha hai ki Hazrat Abdullah ibne Masood رضي الله تعالى عنهke baad unke tilmeez Alqama bin Qaisرضي الله تعالى عنه koofa mein sab se bade faqeeh wa mujtahid the aur log unki taqleed kiya karte the.
[● SIYAR UL AALAAM AN NUBLA, 4/54]

(2) Amr bin Dinnar Makki (Mutawaffa 126 h) رضي الله تعالى عنه akaabir tabaieen mein se the. Hazrat Ataa ke baad Ahle Makkah unki taqleed kiya karte the.
[● AKHBAAR E MAKKAH LIL FAKEHI, 2/332]

(3) Dawood bin Abu Hind (MutawaffI 140 h) رضي الله تعالى عنه Asaagir tabaie mein se the. Allama Zahbi ne Yazeed bin Zaree ke hawale se unke talliq se likha hai ki woh Ahle Basra ke mujtahid mufti the.
[● SIYAR UL AALAAM AN NUBLA, 6/377]

Is se maloom huwa ki Ahle Basra Dawood bin Abu Hind ki taqleed karte the.

(4) Abu Suleman Yahya bin Yamar Tabaie رضي الله تعالى عنه jinki wafaat 100 hijri se qabl hai, Khurasaan ke Qazi wa Mufti the.
[● SIYAR UL AALAAM AN NUBLA, 4/441 ; SHARAH MUSHKILUL AATHAAR, 14/142]

Chand Tabaieen ke naam bataur namoona zikr kiye gaye hai warna kaseer tadaad mein aise tabaieen guzre hai sharie masaail mein log jinki taqleed karte the.

Bihumditalaa Humne sabit kar diya ki Daur e Sahaba ke baad Daur e Tabaieen mein bhi log Ajma e Mujtahideen ki taqleed karte the. Ab hum ikhtisaar ke peshe nazar kuch aise ulema e muhaditheen ke naam bhi zikr kar rahe hai jinko gair muqallideen wahabiya bhi motabar maante hai.

🔹 TAQLEED KA SABOOT AQWAAL E SALAF SE

(1) IMAM BAIHIQI (MUTAWAAFI 458 H) ne tehreer farmaya hai:

” والناس ضربان ـ مقلدون وعلماء، فالذين يقلدون اءمۃ الدين سبيلھم ان ير جعوا اليھم عند ھذھ الموارد، والذين منحوا العلم ورزقوا الفھم ھم الانوارالمستضاءبھم، والا ئمۃالمقتدی بھم ، ولااعلمھم الا الطا ئفۃ السنيۃ، والحمدللہ رب العالمين ”

TARJAMA: Log 2 qism ke hai. Kuch muqallid aur kuch ulema (fuqaha) jo log aima e deen ki taqleed karte hai. inka tareeqa ye hai ki masaail mein inki tarah rujoo kare aur jo Aalim hai hai jinhe fahem e deen (fiqh) haasil hai woh aise anwaar e hidayat hai jin se log noore hidayat haasil karte hai. Woh aise Imam hai jinki pairwi (taqleed) ki jaati hai. Aur yaqeenan woh giroh Ahle Sunnat hi hai. ALHUMDULILLAHI RABBIL AALAMEEN!
[● AL ASMA WA SIFAAT, 2/ 383]

(2) ALLAMA IBNE ABDUL BARR (Al Mutawaffi 463 h) ne tehreer farmaya hai:

” ووجب علی العامّۃ تقليد علما ئھا اجتھدوافيہ ووسعھم العمل بہ ”

TARJAMA: Aam logo par wajib hai ki ijtehaadi masaail mein Ulema e Mujtahideen ki taqleed kare aur us pe amal kare.
[● AL ISTIZKAAR 5/329]

(3) SHAREH SAHIH MUSLIM ALLAMA NAWAWI ne Al Majmu Sharah al Mohazzab mein ek baab qayam kiya hai ” AADAB AL FATWA WA MUFTI WA MUSTAFTI” is mein tafseel ke saath mujtahid wa gair mujtahid ke taaluq se bayan farmaya hai aur ye tehreer farmaya hai ki Aami par wajib hai ki woh mujtahid ki taqleed kare.

Jin Ulema e Muhaditheen ke hawale maine quote kiye unhe gair muqalideen bhi motabar maante hai aur lutf ki baat ye hai ki un muhaditheen mein Imam Baihiqi Shafaie hai, Imam Abdul Barr Maliki hai, Imam Nawawi Shafaie hai. Agar taqleed shirk hai to gair muqallideen bataaye ki in muhaditheen ke baare mein unka kya khayaal hai??

Posted in Islamic Articles.