Q 1849. Agar koi zarooratmand ho to woh masjid ke andar madad maang sakta hai?

Quest code (1849)

Assalamu alaikum
Agar koi zaroorat mand masjid main sawal kare to use hudood e masjid main dena jaiz hai?
Aur kya Masjid ke andar mangna jaiz hai?

Posted in Ask ARC Mufti.