Q 293. Masjid ka tamiri kam shuru hai aur istinja khana me hindu ke paise aur zakat ke paise laga sakte hai ya nahi?

Quest code (293)

Hazrat Masjid ka tamiri kam shuru hai aur istinja khana me hindu ke paise aur zakat ke paise laga sakte hai ya nahi?

Posted in Ask ARC Mufti.