Q 333. Kuch Ahle hadees wahabi kehte hai Huzoor ﷺ ko Aleef Laam Meem Ka matlab nahi pata? Kya Ye Sahi Hain?

Quest code (333)

Hazrat Kuch ahle hadees wahabi kehte hai

Huzoor ﷺ ko Aleef Laam Meem Ka matlab nahi pata?

Kya Ye Sahi Hain.????

Posted in Ask ARC Mufti.