Q 463. Scholarship ke rupiya account me jama hai aur woh sirf kharch ke liye jama kiye hai to kya qurbani wajib hai?

Quest code 463

Scholarship ke rupiya account me jama hai aur woh sirf kharch ke liye jama kiye hai to kya qurbani wajib hai?

Posted in Ask ARC Mufti.