Q 541. Namaz ka sahih tareeqa kya hai?

Quest code (541)

1. NAMAAZ KA SAHI TAREEQA KYA HAI??

2. HAM 4 RAKATH
SUNNAT NAMAAAZ ME KOUNSE SURAH PADNA CHAHIYE??

3. HAM 2 RAKATH SUNNAT NAMAAAZ ME KOUNSE SURAH PADNA CHAHIYE??

4. IMAM AGAR NAMAAZ PADA RAHE HAI HAMARA DYAAN(DIMAAAG) EDAR-UDAR NA JANE KE LIYA KYA KARNA HAI?

5. RAHEEB ULLA NAAM(NAME) RAKNA CHAHIYE KE NAHI?

6. RAHEEB NAAAM(NAME) IS MEANING(MAAANA) KYA HAI?

Posted in Ask ARC Mufti.