Q 585. Agar Haram Shareef me Tawwaf ke douraan Bheed me Dabne ke Sabab kissi ke Munh se Agar “Yaa Makhdoom Ashraf Madad kijye”. Ye Alfaaz nikla to uss par Sharayee Hukm kya hai?

Quest code (585)

Ek Sawal hai mera Mufti Sahab se ….

Agar Haram Shareef me Tawwaf ke douraan Bheed me Dabne ke Sabab kissi ke Munh se Agar “Yaa Makhdoom Ashraf Madad kijye”. Ye Alfaaz nikla to uss par Sharayee Hukm kya hai?

Posted in Ask ARC Mufti.