Q 639. Agar koi shaks apne bete ka naam Muhammad ya Ahmed rakhega to kya us shaks ko Allah baroz e Qayamat baksh dega?

Quest code (639)

Farman e Mustafa ﷺ hai
Jo koi meri muhabbat ki wajah se apne ladke ka naam Muhammad ya Ahmad rakhe ga Allah ta’ala baap aur bete dono ko bakhshega
Hazrat iski wazahat farmaye

Posted in Ask ARC Mufti.