Q 652. Hazrat se sawal hai Mazar Sharif mein chadar bosi Karna jaiz hai ya gunah?

Quest code (652)

Hazrat se sawal hai Mazar Sharif mein chadar bosi Karna jaiz hai ya gunah?

Posted in Ask ARC Mufti.