Q 766. Deobandi ke piche namaz padhni chahiye ya nahi. Agar nahi to kyu?

Quest code (766)

Hazrat ek Sawal tha ki Deobandi ke piche namaz padhni chahiye ya nahi. Agar nahi to kyu?

Posted in Ask ARC Mufti.