Q 848. Allah ke liye jism ka aqeeda rakhna aur makaan sabit karna kaisa hai?

Quest code (848)

Mera ek sawaal hai.

Jab Allah paak hai jism jismaniyat aur limits times se paak hai to phir ye aqeeda rakhna ke Allah paak ke haath hai maazallah…kaisa hai?

Jaisa ki wahabi log Surah Suad ayat 75 ka hawala dete hain maine khud kanzul iman mein padh chuki hu wahan bhi Aala Hazrat ne haath tarjuma kiya hai. Kya ye kufria aqeeda na huwa? Rehnumayi kijiye…

Wahabi clasmates mujh se is baat pe bohot zyada discussion karti hain.

Rehnumayi kijiye is hawale se

Posted in Ask ARC Mufti.