Q 1048. Sahih Muslim aur sahih bukhari kyu kehte hai?

Quest code (1048)

Asslamu alaikum
Ek sawal ka jawab irsaal farmaye
Sahih Muslim aur sahih bukhari kyu kehte hai?

Posted in Ask ARC Mufti.