Q 2351. Agar ehram me napaki lagi ho aur hum paak ho to kya umrah ho jayega ya nahi, agar nahi to shariyat ka kya hukm hai?

Quest code (2351)

Assalamu alaikum,
Agar ehram me napaki lagi ho aur hum paak ho to kya umrah ho jayega ya nahi, agar nahi to shariyat ka kya hukm hai?

Posted in Ask ARC Mufti.