Q 644. Agar koi shakhs ek hi rakaat me 3 sajde karle to uss par kya hukum hoga?

Quest code (644)

Assalamu alaikum

Huzur ek suwaal arz hai ke

Agar koi shakhs ek hi rakaat me 3 sajde karle to uss par kya hukum hoga

baraye karaam jawab inayaat farmaye huzur

Posted in Ask ARC Mufti.