Q 650. Peer ko khuda kahna kaisa hai aur Ager koi peer ko khuda kahe de to us per shariat ka kiya hukm nafiz hoga?

Quest code (650)

(Sawal ) peer ko khuda kahna kaisa hai aur Ager koi peer ko khuda kahe de to us per shariat ka kiya hukm nafiz hoga?

Posted in Ask ARC Mufti.