Q 651. Agar kisi Gustakhe Rasool ko qatl karna ho aur ye yaqeen ho ki usko qatl karega to khud yaqeenan shaheed Kar diya jaayega aur apni Maa ka ek lauta beta bhi hai. Kya us shaks ko iski ijazat hai?

Quest code (651)

السلام علیکم

Agar kisi Maa ka ek laota beta ho aur doosra koi sahara bhi na ho to kya us bete ko ijazat hai ke woh aise gustakh e Rasool ko jahannam wasil kare jiski gustakhi bilkul sabit ho

Jab ke is baat ka yaqeen ho ke gustakh ko jahannam wasil karne ke badle me is ladke ko shaheed kiya jaayega?

Posted in Ask ARC Mufti.